خدا

شعر زیبا درباره بخشش خداوند (اشعار بخشش خدا)

شعر زیبا درباره بخشش خداوند (اشعار بخشش خدا)

اشعار بخشش خدا گفتم منم اهل خطا، گفتی کـه بخشیدم، بیا گفتم شکستم توبه ها، گفتی کـه بخشیدم، بیا   گفتم شکسته بالم و پیش نگاهت لالم و الکن شدم وقت دعا، گفتی کـه بخشیدم، بیا    گفتم کـه ای ستّار من، ای حضرت غفّار من من بر خودم کردم …

مشاهده بیشتر »