صفحه اصلی / اخبار / تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

دراین پست تعبیر خواب شیر دادن بـه نوزاد را مرور میکنیم. دیدن خواب شیر دادن بـه بچه و نوزاد تازه متولد شده عموما تعبیر خوبی دارد. خصوصا اگر ببینید کـه نوزاد متعلق بخود شـما اسـت. معبران غربی، شرقی و مسلمان نظرات مختلفی دراین باره ارائه داده اند. در ادامه این مطلب قصد داریم تا تمام تعابیر مربوط بـه دیدن خواب شیر دادن بـه نوزاد بـه همراه هم بررسی کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

تعبیر خواب شیر دادن به بچه چیست؟

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

مطیعی تهرانی: شیر خوردنی در خواب نعمت، برکت، سود و بهره اسـت. بنابر این میتوان اینگونه بیان کرد کـه شیر دادن در خواب بـه معنای نثار کردن این نعمت‌ها و برکات اسـت. اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطقی نثار کرد. البته مؤلف بانک کتاب جامع تعبیر خواب شیر دادن بـه بچه و نوزاد پسر را نشانه غم و اندوه بیان کرده اسـت.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد ابن سیرین

اگر زنی بیند کـه شیر در پستان او جمع شد، دلیل کـه وی را فرزندی آید. اگر کسی بـه خواب بیند کـه کودک شده بودو شیر میخورد، دلیل اسـت کـه از مرادها بازماند.

تعبیر خواب شیر دادن مرد به نوزاد

ابراهیم کرمانی: اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل اسـت وی را در زندان کنند.

تعبیر خواب بچه شیرخوار

لیلا برایت: اگر بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام اسـت.

تعبیر خواب خوردن شیر از پستان

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

تعبیرگری می گوید: اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده اسـت رزق و روزی دختر او بیشتر میشود و مال حلال بدست می‌آورد. ولی اگر ببیند بجای شیر، خون جاری شده اسـت مال حرام بـه دست می‌آورد. اگر زنی در خواب ببیند کـه از پستان خودش شیر می خورد در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شود.

تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگران

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن بـه نوزاد دیگری هم تعبیری بـه مانند شیر دادن بـه نوزاد دختر بیان می کند. یعنی افزایش خرمی و نعمت بـه اندازه شیری کـه در اختیار نوزاد قرار میدهد. چنین خوابی غیرعادی اسـت و نشان دهنده آن اسـت کـه شـما مسئولیتی بزرگ را برعهده گرفته اید. این خواب نشان می دهد کـه شـما در محیط کاری خود نقشی جدی را پذیرفته اید.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

شاید تصمیم بـه عهده دار شدن پروژه بسیار بزرگی گرفته اید کـه مدت‌های طولانی در حال برنامه ریزی برای آن بوده اید. شاید این خواب بتواند نگرانی شـما در رابطه با یکی از اعضای خانواده‌تان را نشان دهد. بعلاوه، این خواب می تواند نشان دهنده آن باشد کـه یکی از افراد عزیز و محبوب شـما تنها گذاشته شده و اکنون شـما در برابر مراقبت از او احساس مسئولیت می کنید.

تعبیر دیگر این خواب آن اسـت کـه:

احتمالا شـما در دسترس فریب و نیرنگ فردی دیگر قرار خواهید گرفت. در رفت و آمد با غریبه‌ها بهتر اسـت تا جایی کـه می توانید جانب احتیاط را رعایت کنید. مراقب باشید تا بـه افرادی کـه بـه آن‌ها مشکوک هستید اعتماد نکنید. همیشه بهترین کار این اسـت کـه ابتدا از نیت‌ها و مقاصد دیگران خاطرجمعی حاصل کنید. یک‌باره تمام و کمال بـه آن‌ها خاطرجمعی نکنید.

تعبیر خواب شیر دادن به بچه دختر

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب: اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و بـه او شیر میدهد یعنی خرمی و نعمت بر او بـه میزان شیری کـه در اختیار فرزند دخترش قرار داده اسـت افزون میشود. «در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد».

شیر دادن به نوزاد در کتاب فرهنگ رویا

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

شیر بنا بـه گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نماد بخشش از خود و نیازهای نوزاد اسـت. شیر ثمره وجود مادر اسـت بهمین دلیل اغلب بیانگر احساسات شـما نسبت بـه مادرتان اسـت. شیر در رویا نماد بخشش غذا، فداکاری، پرورش بخش های رشد نکرده خود و… و رویای نوزاد احساسات و وابستگی شـما را نشان میدهد.

روانشناسی خواب شیر دادن به بچه

کارل گوستاو یونگ میگوید: خواب دیدن این کـه با سینه تان شیر می‌دهید یا پرستاری می کنید، نمادی از محبت، عشق، مراقبت و عشق مادرانه اسـت. چیز های خوب نزد شـما خواهد بود. تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب بیانگر این اسـت کـه شـما نیاز دارید مراقب کسیکه بـه او اعتماد تام دارید باشید. دیدن کسیکه با سینه شیر می دهد بیانگر این اسـت کـه شـما یک جنبه ی نهان از خودتان را پرورش می‌دهید

نشانه شناسی ها خواب شیر دادن به نوزاد

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

شیر دادن بـه کودک در خواب تجربه ای اسـت کـه در اکثر موارد محدود بـه زنان می شود. اگر زنی کـه دارای فرزندی نیست شیر دادن بـه کودک را در خواب ببیند، این خواب تجربه ای غیرعادی تر از دیدن این خواب توسط زنی اسـت کـه بتازگی نوزادش متولد شده اسـت. با این وجود داشتن چنین تجربه ای غیرممکن نیست.

تعبیر شیر دادن به بچه توسط دختر مجرد

اگر دختری مجرد در خواب خودرا در حال شیر دادن بـه کودکی ببیند تعبیر آن اسـت کـه وی بزودی با فرد مورد علاقه خود ازدواج می کند. این خواب طبق معمول نماد ازدواج اسـت. هر فردی کـه چنین خوابی ببیند در مدتی کوتاه با مرد مورد علاقه خود ازدواج می کند. یا فردی مناسب برای ازدواج پیدا می کند. این خواب هم چنین نشان دهنده آن اسـت کـه شـما بزودی با فرد مورد علاقه خود گفت‌وگویی جدی در رابطه با ازدواج خواهید داشت.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

یا اگر زنی متاهل باشید با همسر خود بـه گفت‌وگویی جدی در مورد بچه دار شدن خواهید پرداخت. این خواب ها اغلب پس از بحث هایی جدی در مورد ازدواج یا بچه دار شدن بین زوج ها اتفاق میوفتد. دراین مواقع مغز شـما این اطلاعات را دریافت کرده اسـت و انها را در خواب بکار می‌برد. اگر دوست دارید ازدواج کنید، پس مطمئن باشید پس از دیدن چنین خوابی ازدواج شـما بسیار نزدیک خواهد بود.

تعبیر شیر دادن به بچه در زنان متاهل

اگر شـما زنی متاهل هستید ودر خواب خودرا در حال شیر دادن میبینید، این خواب نمادی از سعادت و آرامش اسـت. این خواب نشان می دهد کـه رابطه زناشویی شـما در مسیری خوشایند تداوم مییابد. شـما دو نفر درکنار هم شادی و خوشحالی را تجربه می کنید. شاید شـما جفت روحی خودرا پیدا کرده‌اید و هیچ تردیدی دراین مورد برایتان باقی نمانده اسـت.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

دراین صورت تعبیر خواب شیر دادن بارداری و داشتن کودکی در راه نیست. بلکه این خواب نشان دهنده هماهنگی و عشقی اسـت کـه شـما بین خود و همسرتان احساس می کنید. هیچ چیزی آرامش بخش تر از نوزاد شیرخوار نیست. بهمین ترتیب آرامشی کـه شـما در رابطه زناشویی خود تجربه می کنید از همین جنس خواهد بود.

تعبیر این خواب آن اسـت کـه:

شـما این آرامش و خوشحالی رابه دیگران نیز منتقل خواهید کرد. خوشبختی بزرگ تری در انتظارتان خواهد بود. مسائل و مشکلات رابطه شـما از طریق گفت و گو برطرف خواهد شد. هیچ مانعی بر سر راه شادی و خوشحالی شـما وجود نخواهد داشت.

تعبیر شیر دادن به نوزاد دیگران

چنین خوابی غیرعادی تر اسـت. نشان دهنده آن اسـت کـه شـما مسئولیتی بزرگ را برعهده گرفته اید. شـما در محیط کاری خود نقشی جدی را پذیرفته اید یا تصمیم بـه عهده دار شدن پروژه بسیار بزرگی گرفته اید کـه مدت های طولانی در حال برنامه ریزی برای آن بوده اید. شاید نگران یکی از اعضاء خانواده خود هستید ودر قبال محافظت از او و برقراری احساس امنیت برای او احساس امنیت می کنید.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

بعلاوه، این خواب می تواند نشان دهنده آن باشد کـه یکی از افراد عزیز و محبوب شـما تنها گذاشته شده اسـت. اکنون شـما در برابر مراقبت از او احساس مسئولیت می کنید. شـما خوب می‌دانید کـه اینکار نیازمند صرف زمان و تلاش بسیار زیادی اسـت اما دوست دارید کـه این مسئولیت را پذیرفته و اینکار را انجام دهید.

تعبیر دیگر این خواب آن اسـت کـه:

احتمالا شـما در دسترس فریب و نیرنگ فردی دیگر قرار خواهید گرفت. در رفت و آمد با غریبه ها بهتر اسـت تا جایی کـه می توانید جانب احتیاط را رعایت کنید. مراقب باشید تا بـه افرادی کـه بـه آنها مشکوک هستید اعتماد نکنید. همیشه بهترین کار این اسـت کـه ابتدا از نیت ها و مقاصد دیگران خاطرجمعی حاصل کنید و یک‌باره تمام و کمال بـه آنها خاطرجمعی نکنید.

اگر خواب ببینیم دیگران به نوزادشان شیر می دهند

اگر در خواب فرد دیگری را در حال شیر دادن بـه کودکی ببینید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما باید در رفت و آمد با دیگران مراقب باشید. شاید کسی بشما خیانتی کند و شـما قربانی خیانتی شوید. یا شاید فردی کـه بشما نزدیک اسـت شـما رابه زمین بزند یا پشت تان رابه خاک بمالد. این خواب نشانه ای اسـت و این پیام رابه شـما می دهد کـه بـه افراد پیرامون خود و رفتارهای آنها توجه بیشتری نشان دهید.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها

اگر با چیز مشکوکی روبه‌رو شدید، قبل از هر اقدامی لازم اسـت کـه تا جایی کـه می توانید محتاط و دقیق باشید. بعلاوه این خواب نشان دهنده حسادت و خیانت در عشق اسـت. شاید شـما بـه صداقت همسر خود شک دارید و این خواب ها نشان دهنده آن اسـت کـه شک و ظن شـما بـه حقیقت خواهد پیوست.

نوشته تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد | انواع تعابیر و نشانه شناسی ها اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

مشاهده مقاله اصلی


منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

چاپ عکس خفن و لاکچری برای مراسمات خاص و ویژه

چاپ عکس خفن و لاکچری برای مراسمات خاص و ویژه

چاپ عکس خفن و لاکچری برای مراسمات خاص و ویژه همیشه انسان های خاص دنبال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *